Terms and conditions

Art. 1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte schriftelijke of mondelinge orders met betrekking tot de verkoop of aankoop van tweedehands personenwagens, vrachtwagens, wisselstukken en andere gelijkaardige producten, alsook voor alle dienstverleningen met betrekking tot de producten, al dan niet uitgevoerd met garantie. De eigen aankoopvoorwaarden van de klant in alle omstandigheden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 2 Wij houden ons het recht voor om iedere wijziging in onze kostenstructuur, alsook iedere wijziging in de prijsstructuur gehanteerd door de constructeur of de invoerder, aan de klant door te rekenen, zolang het verschuldigde bedrag nog niet gefactureerd werd.

Art. 3 De betaling naar aanleiding van een koopovereenkomst van personenwagens of vrachtwagens gebeurt contant op het ogenblik van hun levering en dit op onze zetel tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De betaling van alle andere door de klant verschuldigde bedragen (naar aanleiding van de levering van andere producten of naar aanleiding van het verstrekken van diensten) gebeurt ten laatste op de op de factuur vermelde vervaldag.
Alle geleverde producten blijven onze eigendom, zolang de klant niet de volledige prijs, met inbegrip van alle eventuele interest, vermeerdering en dergelijk heeft betaald.
De klant kan derhalve op geen enkele wijze over de nog niet betaalde producten beschikken.

Art. 4 De levering van de producten heeft steeds plaats op onze maatschappelijke zetel behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien de klant het bestelde product niet in ontvangst neemt binnen de 10 kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, hebben wij het recht om stallingskosten van 25 euro per dag aan te rekenen en/of de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen forfaitair bepaald op 10% van de overeengekomen prijs. Dezelfde stallingskosten kunnen onder dezelfde modaliteiten aangerekend worden indien het voertuig na het uitvoeren van de bestelde diensten niet tijdig afgehaald wordt.
Gezien de permanente evolutie in de autosector, behoudens wij ons het recht voor een product te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde product, voor zover hieruit geen nadeel voortvloeit voor de klant
Niettegenstaande het bepaalde van Artikel 3, 3de alinea, gaan alle risico’s met betrekking tot de geleverde producten over op de klant vanaf de levering.

Art. 5 De geleverde producten, alsook de gepresteerde diensten zijn enkel gewaarborgd overeenkomstig de waarborg door de constructeur toegekend, en dit binnen de grenzen door deze laatste omschreven. Klachten met betrekking tot facturen of de niet-conformiteit van de geleverde producten met bestelde producten moeten, onverminderd Artikel 4 2de lid, binnen de 10 kalenderdagen volgend op de levering aan ons gemeld worden, op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

Art. 6 Indien het bedrag van een door ons opgestelde factuur niet volledig werd betaald ten laatste op de vervaldag, zal er
van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet-betaling, een interest van 8% op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, worden aangerekend op het nog verschuldigde saldo, dit onverminderd de toepassing van artikelen 7 en 8.

Art. 7 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien de factuur niet ten laatste op de vervaldag is betaald, het factuurbedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling en bij wege van forfaitair en onherroepelijk beding zal verhoogd worden met 10% met een minimum van 50 euro, onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 8. Het bovenstaande doet evenmin afbreuk aan ons recht een hogere schadevergoeding te vorderen, indien het bedrag van de effectief geleden schade hoger ligt dan de in dit artikel forfaitair geraamde schade.

Art. 8 In geval van niet-betaling van de factuur of op de vervaldag, kunnen wij onmiddellijk, van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling de verkoopovereenkomst met de klant waarop de factuur betrekking heeft als ontbonden beschouwen. Vanaf dan zijn wij geoorloofd om het verkochte goed terug te halen bij de klant, onverminderd het rechtop schadevergoeding overeenkomstig de Artikelen 6 en 7.

Art. 9 Eventuele toegestane commerciële kortingen gelden slechts voor de facturen betaald binnen de termijn daartoe speciaal aangegeven in de algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Wanneer zulke termijn niet uitdrukkelijk vermeld wordt, geldt de termijn vermeld in Artikel 3 als toepasselijke termijn. Bij overschrijding van deze termijn wordt het totale bedrag van rechtswege opvorderbaar. Financiële kortingen zijn onder geen beding van toepassing.

Art. 10 Alle microfilms, microfiches, fotocopies, telefaxen en e-mailberichten door ons opgesteld worden geacht bewijskracht te hebben zoals originelen.

Art. 11 Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze bestelling valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te Antwerpen.

Art. 12 De mogelijk nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de volledige overeenkomst of de totaliteit van deze voorwaarden met zich brengen.
Indien wij nalaten bepaalde clausules uit onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden in te roepen of toe te passen, kan dit geenszins geïnterpreteerd worden als een afstand van recht.